SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ İŞLETMELERE VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNE ÜYE OLAN İHRACATÇILARA YAPILAN DÖVİZ SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMIYOR

11.8.1989tarihli ve20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİKORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da“Döviz (kambiyo):dahil yabancıödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları,” olarak tanımlanmıştır.6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33’üncü maddesinde Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispetinin%15 (% 1),kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biriolduğu düzenlemesi yer almış ve maddede Cumhurbaşkanının, bu maddede belirtilenvergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı SermayePiyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1’e,kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.


Bu kapsamda 98/11591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 98/11591 sayılı BKK ile bukonuda düzenleme yapılmıştır.
Daha sonra muhtelif tarihlerdeilesöz konusu Kararda değişiklik yapılmıştır.Son olarakhalen kambiyo muamelelerin
de satış tutarı üzerindensıfır olarak uygulanmaktaolan BSMV oranı; 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1106sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmiş, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde,BSMV satış tutarı üzerindensıfır olarak uygulanmaya devam edeceği belirtilmişti.
1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıklarıkambiyo satışları
2)Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
3)Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları 17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1149sayılıCumhurbaşkanlığı Kararı ile aşağıdaki muamelelerin de 18 Haziran 2019 tarihinden  itibaren98/11591 sayılıBKK eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendineaş ağıdaki alt bentlerin eklendiğibelirtilmiştir.
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,”
Buna göre söz konusu kambiyo işlemleri de sıfır oranlı BSMV’ye tabi olacaktır.

İdem